House Systems

SHERNAAZ HOUSE

Purva Parab (Captain)
Shruti Vaghela 
Jaslen Kaur

FARANAKH HOUSE

Hridaya Murudkar (Captain)
Bhakti Savla 
Saloni Vartak

PURANDOKTH  HOUSE

Ciol Kumar (Captain)
Benaz Patel 
Ushmi Doshi

GORDAFARID HOUSE

Sharika Ghaisas (Captain)
Esha Talekar 
Jui Mathuria