Tel:- No. 2412 9595, 2410 2427 Email:- jbvachha@hotmail.com

House System

 • SHERNAAZ HOUSE

  - Purva Parab (Captain)
  - Shruti Vaghela
  - Jaslen Kaur

 • FARANAKH HOUSE

  - Hridaya Murudkar (Captain)
  - Bhakti Savla
  - Saloni Vartak

 • PURANDOKTH HOUSE

  - Ciol Kumar (Captain)
  - Benaz Patel
  - Ushmi Doshi

 • GORDAFARID HOUSE

  - Sharika Ghaisas (Captain)
  - Esha Talekar
  - Jui Mathuria